สิทธิประโยชน์ ม.33 ปี2564

ผู้ประกันตน มาตรา33 หรือ พนักงานเอกชน คือ ลูกจ้างที่มีอายุระหว่าง 15-60 ปี และทำงานในสถานประการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ผู้ประกันตนกลุ่มนี้จะได้สิทธิประโยชน์จาก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ในปี 2564 ผู้ประกันตนจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหรือน้อยลงกว่าเดิมไหม trueID จะพาทุกท่านไปรู้ข้อมูลกัน

joker123

สำหรับปี2564นี้ สำนักงานประกันสังคม ยังคงมีสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกันตนคงเดิม 7 อย่าง ได้แก่

กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย
การบริการที่ท่านจะได้รับจากสถานพยาบาล
สถานพยาบาลต่าง ๆ จะให้การตรวจวินิจฉัยและรักษาแก่ผู้ประกันตนตามมาตรฐานทางการแพทย์ รวมถึงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในกรณีที่ทางโรงพยาบาล ไม่สามารถให้บริการได้ และต้องมีการส่งตัวไปรับการรักษายังสถานพยาบาลอื่นที่มีศักยภาพสูงกว่าการบริการจากสถานพยาบาลเครือข่าย
คือ ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลที่อยู่ในเครือข่ายของโรงพยาบาลตามสิทธิฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรณีคลอดบุตร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเกิดสิทธิ
จ่ายงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนเดือนคลอดบุตร
จ่ายค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายกรณีคลอดบุตรให้แก่ผู้ประกันตนในอัตรา 15,000 บาทต่อการคลอดบุตรหนึ่งครั้ง สำหรับผู้ประกันตนหญิงมีสิทธิรับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรเหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 5

สล็อต

กรณีทุพพลงภาพ
ทุพพลภาพ หมายความว่า การสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรือของร่างกายหรือสูญเสียภาวะปกติของจิตใจ จนทำให้ความสามารถในการทำงานลดลงถึงขนาดไม่อาจประกอบการงานตามปกติได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการแพทย์กำหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบครบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนทุพพลภาพ
กรณีเสียชีวิต
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเกิดสิทธิ
กรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตายอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน เมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 1 เดือน ภายในระยะเวลา 6 เดือน ก่อนเดือนถึงแก่ความตาย
สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตนที่จงใจทำให้ตนเองบาดเจ็บ ทุพพลภาพและตาย หรือยินยอมให้ผู้อื่นก่อให้เกิดขึ้น ประโยชน์ทดแทนกรณีตาย >>>อ่านทั้งหมด

สล็อตออนไลน์

กรณีสงเคราะห์บุตร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเกิดสิทธิ
ต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือ มาตรา 39
จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน สิทธิที่ท่านจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายเดือนละ 800 บาทต่อบุตรหนึ่งคน
ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ยกเว้น บุตรบุญธรรมหรือบุตร

jumboslot

กรณีชราภาพ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เงื่อนไขการเกิดสิทธิกรณีบำนาญชราภาพ

  • จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า180 เดือน ไม่ว่าระยะเวลา 180 เดือนจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม
  • มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์
  • ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

slot

กรณีว่างงาน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเกิดสิทธิ
จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนการว่างงานกับนายจ้างรายสุดท้าย หรือกรณีผู้ประกันตนว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย
มีระยะเวลาการว่างงานตั้งแต่ 8 วันขึ้นไป
ผู้ประกันตนต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น