8 มาตรการเยียวยา แรงงานลูกจ้าง อาชีพอิสระ ที่ไม่อยู่ในประกันสังคม

1.รับเงินชดเชยรายได้
ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ ที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม

– สนับสนุนเงิน คนละ 5,000 บาท ต่อเดือน ระยะเวลา 3 เดือน

joker123

สำหรับผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม

– เพิ่มสิทธิกรณีว่างงาน 50% ของค่าจ้าง

กรณีนายจ้างไม่ให้ทำงาน รับเงินไม่เกิน 180 วัน

กรณีรัฐสั่งให้หยุด รับเงินไม่เกิน 90 วัน

สล็อต

วิธีรับเงินชดเชยรายได้ 5,000 บาท
ลงทะเบียน
– ผ่านราไม่ทิ้งกัน.com (เปิดให้ลงทะเบียน 28 มีนาคม 2563)
หลักฐานที่ต้องใช้
– บัตรประชาชน ,ข้อมูลส่วนบุคคล ,ข้อมูลนายจ้าง

รับเงินผ่าน
– พร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชน
– โอนเข้าบัญชีธนาคาร

2.สินเชื่อฉุกเฉิน
– วงเงิน 10,000 บาท ต่อราย
– อัตราดอกเบี้ย 0.1% ต่อเดือน
– ไม่ต้องมีหลักประกัน
– ระยะเวลากู้ไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน
– ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน
– ขอสินเชื่อถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

สล็อตออนไลน์

3.สินเชื่อพิเศษ
– วงเงิน 50,000 บาทต่อราย
– อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน
– ต้องมีหลักประกัน
– ระยะเวลากู้ไม่เกิน 3 ปี
– ขอสินเชื่อถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

4.โรงรับจำนำดอกเบี้ยต่ำ
– คิดดอกเบี้ย ในอัตราไม่เกิน 0.125% ต่อเดือน
– ระยะเวลา 2 ปี

jumboslot

5.เลื่อนยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
– เดิมสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เป็น วันที่ 31 สิงหาคม 2563

6.เพิ่มวงเงินลดหย่อนค่าเบี้ยประกันสุขภาพ
– เดิม 15,000 บาท เป็น 25,000 บาท (เมื่อรวมกับการหักลดหย่อนค่าเบี้ยประกันชีวิตและเงินฝากประเภทสงเคราะห์ชีวิตต้องไม่เกิน 100,000 บาท เริ่มตั้งแต่ปีภาษี 2563 เป็น0ต้นไป)

7.ยกเว้นภาษีเงินได้
– สำหรับค่าสั่ยงภัยให้บุคลากรทางการแพทย์

slot

8.ฝึกอบรม
– ฝึกอบรม เพิ่มทักษะอาชีพ รวมถึงนักศึกษาที่ยังหางานไม่ได้