ซื้อประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ออนไลน์ กับ AIA

บริษัท AIA นำร่องเปิดตัวรูปแบบใหม่ของการสมัครซื้อประกันชีวิต ประกันสุขภาพ แบบ ออนไลน์ ด้วยระบบ Digital Face to Face ซึ่งเป็นการขายประกันภัยในรูปแบบใหม่ทำให้การสมัครทำประกันเป็นเรื่องง่ายและสะดวกขึ้น ซึ่งได้เริ่มใช้ระบบนี้ตั้งแต่ช่วงสถานการณ์โควิดเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ และคาดว่าจะเป็นระบบที่ใช้ต่อไปในอนาคตเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแก่ลูกค้า

joker123

ขั้นตอนการสมัครทำประกันออนไลน์ AIA
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มีความต้องการทำประกันภัย ซึ่งรวมถึงการทำประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันโรคร้ายแรง ประกันออมทรัพย์ และประกันอุบัติเหตุ โดยลูกค้าเพียงยืนยันตกลงการทำประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์ และส่งเอกสารทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงของการติดโรคโควิด-19 ในช่วงวิกฤตนี้ได้

นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ ประเทศไทย เผยว่า “ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน ส่งผลให้การดำเนินชีวิตของคนในสังคมทั่วโลก จำเป็นต้องมีการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing

สล็อต

ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการทำงานของตัวแทนประกันชีวิต อีกทั้งยังเป็นอุปสรรคสำหรับลูกค้าบางกลุ่มที่มีความต้องการทำประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพในช่วงนี้ จากปัญหาดังกล่าว ทำให้ภาคธุรกิจประกันภัยต้องปรับรูปแบบการนำเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย โดยนำเอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ทั้งลูกค้าและตัวแทนประกันชีวิต

โดยเอไอเอ ประเทศไทย เราเป็นหนึ่งในบริษัทประกันชีวิตที่นำร่องในการปรับรูปแบบการขายกรมธรรม์ประกันภัย มาเป็นรูปแบบ ‘Digital Face to Face’ และได้พัฒนาระบบ iPoS+ เวอร์ชั่น 42.2 เพื่อรองรับกระบวนการอัดเสียงบทสนทนาระหว่างการนำเสนอขายแก่ลูกค้า สำหรับการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยทุกประเภทของบริษัท

ยกเว้น กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ worksite marketing และผู้ขอเอาประกันที่เป็นชาวต่างชาติ “

สล็อตออนไลน์

ขั้นตอนการสมัครทำประกัน ONLINE กับ AIA ด้วยระบบ DIGITAL FACE TO FACE
สำหรับรูปแบบการขายใหม่นี้ ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ สามารถทำการเสนอขายทางโทรศัพท์ หรือ iPad โดยอัดเสียงบทสนทนาการนำเสนอขายผ่านโปรแกรม Voice Memos ใน iPad เพื่อใช้ไฟล์เสียงแนบเป็นหลักฐานในการยืนยันการตกลงการทำประกันภัยได้ทันที ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ตัวแทนทุกคนต้องมีการขออนุญาตบันทึกเสียงการสนทนาจากลูกค้าตั้งแต่ได้รับอนุญาตจนจบการสนทนา พร้อมทั้งตัวแทนต้องแจ้งชื่อสกุล และเลขที่ใบอนุญาตประกันชีวิต ให้ลูกค้ารับทราบอย่างละเอียด โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบการเป็นตัวแทนประกันชีวิตได้ที่
จากนั้นตัวแทนจะจัดส่งเอกสารซึ่งประกอบด้วยใบคำขอเอาประกันชีวิตที่กรอกข้อมูลแล้ว เอกสารเสนอขายรายบุคคล แบบสอบถามเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการทำประกันให้กับผู้เอาประกัน แบบตรวจสุขภาพทางการเงิน และเอกสารอื่น ๆ ตามข้อกำหนดของบริษัท ให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) หรือทางแอปพลิเคชันที่ตกลงไว้กับลูกค้า เช่น ไลน์ (LINE)
หลังจากที่ลูกค้ายืนยันการทำประกันภัยแล้ว ลูกค้าจะต้องนำส่งภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนที่ลงลายมือชื่อ พร้อมเขียนข้อความยืนยันความถูกต้องของเอกสาร โดยลูกค้าจะต้องถ่ายรูปเซลฟี หน้าตรงพร้อมถือบัตรประจำตัวประชาชน (ด้านหน้าของบัตร) ณ เวลาที่ตกลงทำประกันภัย กลับมาให้ตัวแทน ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) หรือ แอปพลิเคชันไลน์ (LINE) เพื่อให้ตัวแทนนำส่งงาน และเอกสารทั้งหมด พร้อมไฟล์เสียงบันทึกการสนทนาผ่านระบบ iPoS+ ต่อไป
เมื่อกรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ เอไอเอจะส่งมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที่อยู่ของผู้เอาประกันที่ให้ไว้ในใบคำขอเอาประกัน ยกเว้นกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ ซึ่งจะส่งตามวิธีการปกติต่อไป

jumboslot

ซึ่งรูปแบบการเสนอขายใหม่นี้ จะใช้เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกอุ่นใจและปลอดภัยในช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้ และสามารถมั่นใจได้ว่า เอไอเอ เราจะยืนอยู่เคียงข้างลูกค้าเสมอ ในทุกช่วงเวลา ตามคำมั่นสัญญาที่เราต้องสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น

ตามสาระสำคัญที่ทาง คปภ. ประกาศเมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2563 คือ

ให้การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย แบบ Face to Face หรือธนาคาร สามารถใช้วิธีการสื่อสารผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดย เสียง และ/หรือภาพ กับลูกค้าได้ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit – Linked) และกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ ซึ่งเป็นกรมธรรม์ที่มีความซับซ้อนและอาจมีข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของสำนักงาน กลต. ด้วย

  1. กำหนดให้บริษัทประกันภัยต้องมีความพร้อมของระบบหรือกระบวนงานที่รองรับการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย โดยให้ผู้เสนอขายใช้วิธีการสื่อสารผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยข้อความ เสียง และ/หรือภาพ เช่น การจัดเก็บการสนทนาระหว่างผู้เสนอขายและลูกค้า การตรวจสอบคุณภาพการขาย การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าตามกฎหมาย เป็นต้น

slot

  1. ในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย จะต้องมีการบันทึกเสียงหรือภาพการสนทนาไว้ โดยผู้เสนอขายต้องอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยที่เสนอขาย โดยใช้เอกสารประกอบการเสนอขายที่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทเท่านั้น รวมถึงต้องสอบถามข้อมูลเพื่อทราบความจำเป็น ความต้องการ วัตถุประสงค์ในการซื้อกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อแนะนำแบบกรมธรรม์ประกันภัยที่เหมาะสมกับความเสี่ยงและความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัย (Suitability Requirement) ของลูกค้า
  2. กรณีลูกค้าสนใจทำประกันภัย ให้ผู้เสนอขายสอบถามข้อมูลต่าง ๆ เพื่อกรอกข้อมูลของลูกค้าในคำขอเอาประกันภัย และเอกสารประกอบการเสนอขาย และส่งให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น แอพพลิเคชั่นที่ตกลงกับลูกค้า ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) การส่งข้อความสั้น (SMS) ทั้งนี้ หากลูกค้าตกลงทำประกันภัย ให้ลูกค้าส่งข้อความยืนยัน พร้อมส่งภาพบัตรประชาชน คำขอเอาประกันภัย และหลักฐานการชำระเบี้ยประกันภัยเข้าบัญชีบริษัท โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เช่นเดียวกัน และเมื่อบริษัทได้รับชำระเบี้ยประกันภัยแล้ว ให้ออกเอกสารการรับเงินโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ลูกค้าทันที
  3. เมื่อบริษัทตกลงรับประกันภัย บริษัทจะส่งกรมธรรม์ประกันภัยโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อนก็ได้ หากผู้เอาประกันภัยยินยอม และให้เริ่มนับระยะเวลาขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Free Look Period) ตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยไปถึงผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้ บริษัทต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารแสดงการรับเงินฉบับจริงให้ผู้เอาประกันภัยด้วย อย่างไรก็ตาม ผู้เอาประกันภัยอาจแจ้งความประสงค์ให้บริษัทออกกรมธรรม์ประกันภัยโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริษัทต้องปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการออกกรมธรรม์ประกันภัย การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต/การชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560
  4. เมื่อบริษัทออกหรือส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยแล้ว ภายใน 7 วัน บริษัทจะต้องโทรศัพท์ไปขอคำยืนยันการทำประกันภัย (confirmation call) และหากผู้เอาประกันภัยประสงค์จะยกเลิกการทำประกันภัย ให้บริษัทคืนเบี้ยเต็มจำนวนให้ผู้เอาประกันภัย ภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการยกเลิกนั้น