ประกันสังคมจ่ายเพิ่ม อาชีพอิสระ-ฟรีแลนซ์ สูงสุด 10,000 บาท

ครม. อนุมัติเพิ่มเงินค่าทำศพและเงินสงเคราะห์อาชีพอิสระ ฟรีแลนซ์ ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ตาม 3 ทางเลือกจ่ายเงินสมทบ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และสร้างหลักประกันให้ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์สูงสุด

คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน

joker123

โดยสาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ เป็นการปรับปรุงอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนเกี่ยวกับเงินค่าทำศพ และเงินสงเคราะห์กรณีถึงแก่ความตาย สำหรับบุคคลซึ่งไม่ใช่ลูกจ้าง แต่สมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533เพิ่มค่าทำศพ-เงินสงเคราะห์ผู้ประกันตนมาตรา 40
สำหรับอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนใหม่ที่ปรับปรุงเป็นดังนี้

– ผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเดือนละ 70 บาท ถึงแก่ความตาย อัตราเดิมจะได้เงินค่าทำศพ 20,000 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 25,000 บาท และเงินสงเคราะห์ อัตราเดิมจะได้เงิน 3,000 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 8,000 บาท

– ผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเดือนละ 100 บาท ถึงแก่ความตาย อัตราเดิมจะได้เงินค่าทำศพ 20,000 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 25,000 บาท และเงินสงเคราะห์อัตราเดิมจะได้เงิน 3,000 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 8,000 บาท

– ผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเดือนละ 300 บาท ถึงแก่ความตาย อัตราเดิมจะได้เงินค่าทำศพ 40,000 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 50,000 บาท

ประกันสังคม เยียวยาคนว่างงาน 8000 บาท/เดือน

สล็อต

คาดปี 63-64 ประกันสังคมจ่ายเพิ่มอีกเกือบเท่าตัว
ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานได้ประมาณการรายรับของกองทุนประกันสังคมจากการจัดเก็บเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 รวมมีผู้ประกันตนทั้งหมด 3,353,939 คน จัดเก็บเงินสมทบเข้ากองทุนในปี 2562 ได้จำนวน 1,557 ล้านบาท และเงินสมทบจากรัฐบาล 779 ล้านบาท มีการจ่ายประโยชน์ทดแทนให้กับผู้ประกันตนที่ถึงแก่ความตายเป็นเงินค่าทำศพและเงินสงเคราะห์ประจำปี 2562 จำนวน 200 ล้านบาท

เมื่อจ่ายประโยชน์ทดแทนในอัตราใหม่ คาดว่าในปี 2563-2564 กองทุนประกันสังคมจะต้องจ่ายเงินค่าทำศพเพิ่มขึ้นประมาณปีละ 77 ล้านบาท และเงินสงเคราะห์เพิ่มขึ้นปีละ 93 ล้านบาทเช็กสิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 3 ทางเลือกจ่ายเงินสบทบ
สำหรับผู้ประกันตนในมาตรา 40 ได้แก่ ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ไม่มีนายจ้าง ฟรีแลนซ์ สามารถจะเลือกจ่ายเงินสมทบใน 3 ทางเลือก เพื่อรับสิทธิประโยชน์คุ้มครองที่แตกต่างกันออกไป ตามเงื่อนไขที่กำหนด ดังนี้

ทางเลือกที่ 1 จ่ายเงินสมทบ 70 บาทต่อเดือน รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 3 กรณี

– กรณีประสบอันตราย/เจ็บป่วย: นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป วันละ 300 บาท ไม่เกิน 30 วันต่อปี ไม่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แต่มีใบรับรองแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป วันละ 200 บาท ไม่เกิน 30 วันต่อปี

– กรณีทุพพลภาพ: รับเงินทดแทนการขาดรายได้ต่อเดือน 500-1,000 บาท เป็นระยะเวลา 15 ปี

– กรณีตาย: รับเงินค่าทำศพ 25,000 บาท รับเงินสงเคราะห์กรณีตาย 8,000 บาท หากจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 60 เดือน

สล็อตออนไลน์

ทางเลือกที่ 2 จ่ายเงินสมทบ 100 บาทต่อเดือน รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 4 กรณี

– กรณีประสบอันตราย/เจ็บป่วย: นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป วันละ 300 บาท ไม่เกิน 30 วันต่อปี ไม่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แต่มีใบรับรองแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป วันละ 200 บาท ไม่เกิน 30 วันต่อปี

– กรณีทุพพลภาพ: รับเงินทดแทนการขาดรายได้ต่อเดือน 500-1,000 บาท เป็นระยะเวลา 15 ปี

– กรณีตาย: รับเงินค่าทำศพ 25,000 บาท รับเงินสงเคราะห์กรณีตาย 8,000 บาท หากจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 60 เดือน

– กรณีชราภาพ (รับบำเหน็จ): เงินสมทบ 50 บาทต่อเดือน คูณจำนวนเดือนที่จ่ายเงินสมทบ บวกเงินออมเพิ่มได้ไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือน พร้อมผลประโยชน์ตอบแทนรายปีตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด

คอนโดผู้สูงอายุ เลือกอย่างไรให้เหมาะกับคนวัยเกษียณ

jumboslot

ทางเลือกที่ 3 จ่ายเงินสมทบ 300 บาทต่อเดือน รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 5 กรณี

– กรณีประสบอันตราย/เจ็บป่วย: นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป วันละ 300 บาท ไม่เกิน 90 วันต่อปี ไม่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แต่มีใบรับรองแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป วันละ 200 บาท ไม่เกิน 90 วันต่อปี

– กรณีทุพพลภาพ: รับเงินทดแทนการขาดรายได้ต่อเดือน 500-1,000 บาท ตลอดชีวิต

– กรณีตาย: รับเงินค่าทำศพ 50,000 บาท

– กรณีชราภาพ (รับบำเหน็จ): เงินสมทบ 150 บาทต่อเดือน คูณจำนวนเดือนที่จ่ายเงินสมทบ บวกเงินออมเพิ่มได้ไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือน พร้อมผลประโยชน์ตอบแทนรายปีตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด

– กรณีสงเคราะห์บุตร: ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรรายเดือน คนละ 200 บาท คราวละไม่เกิน 2 คน บุตรอายุตั้งแต่แรกเกิดแต่ไม่เกิน 6 ปี บริบูรณ์

คุณแม่มือใหม่ เสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง?

slot

นอกจากมาตรการช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เช่น ลดจ่ายเงินประกันสังคม เพิ่มสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ กรณีว่างงานในช่วงที่ผ่านมา การปรับปรุงอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนเกี่ยวกับเงินค่าทำศพ และเงินสงเคราะห์ในครั้งนี้ เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และยังเป็นการสร้างหลักประกันให้กับผู้ประกันตนว่าจะได้รับประโยชน์สูงสุดตามการจ่ายเงินสมทบตามแนวทางที่ตนเองเป็นผู้เลือกอีกด้วย

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *