รมช.แรงงาน ประชุมเร่งแก้ไขปัญหาสวัสดิการรัฐ สร้างความเสมอภาค-เป็นธรรม

รมช.แรงงาน – วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาด้านสวัสดิการของรัฐ สร้างความเสมอภาคและได้รับความเป็นธรรม

joker123

ศาสตราจารย์ นฤมล กล่าวว่า สืบเนื่องจากขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ได้ยื่นข้อเสนอ ให้รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ และความไม่เป็นธรรมทางสังคมที่เกิดขึ้น สำนักนายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหา

สล็อต

โดยมีรองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้น คณะอนุกรรมการประสานงานเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมและขับเคลื่อนนโยบาย 9 ด้าน มีมติให้แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินการแก้ไขปัญหา ด้านสวัสดิการของรัฐ มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานคณะทำงาน ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นรองประธาน ผู้แทนขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะทำงาน

สล็อตออนไลน์

รมช.แรงงาน กล่าวต่อว่า พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง อาทิ คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งการประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมหารือคณะทำงานเร่งรัดติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านสวัสดิการของรัฐ หารือในเรื่อง การแก้ไขปัญหาการเรียกคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น คณะทำงานชุดนี้ มีผู้แทนจากหลายกระทรวงเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สาธารณสุข ศึกษาธิการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง ผู้แทนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นต้น

jumboslot

ที่ประชุมเสนอให้ปรับปรุงแก้ไข กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีมติเห็นชอบให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาชะลอการเรียกคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่นไว้ก่อน ตลอดจนพิจารณาแนวทางเยียวยาผู้สูงอายุดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีประเด็นอื่นๆ ที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เช่น การจัดทำ Big Data ของประชาชนทั่งประเทศ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการของประชาชนทั้งหมดร่วมเป็นคณะทำงาน ซึ่งจะมีการร่างคำสั่งแต่งตั้งเสนอคณะกรรมการในแต่ละลำดับ เพื่อเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณามอบหมายดำเนินการต่อไป

slot

รมช.แรงงาน กล่าวต่ออีกว่า อีกประเด็นที่จะเร่งขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องคือ การพัฒนาทักษะคนพิการ ซึ่งคณะอนุกรรมการชุดนี้ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ หรือ กพร.ปช. หารือกันในประเด็นการจัดหางบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่คนพิการ รวมไปถึงการจัดหางานให้แก่คนพิการด้วย คาดว่าจะมีการหารือในเร็วๆ นี้

“ผลการหารือในครั้งนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาความเหลือมล้ำและความไม่เป็นธรรมทางสังคมที่เกิดขึ้นได้ ตนเองและคณะทำงานจะเร่งขับเคลื่อนงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนให้มากที่สุด” รมช.แรงงาน กล่าวทิ้งท้าย