เอารถบ้านมาขับ Grab ทำประกันชั้น 1 ไว้ ยังจะคุ้มครองอยู่ไหม

เอารถบ้านมาขับ Grab ใช้รถผิดประเภท ประกันภัยไม่คุ้มครอง
เมื่อคุณนำรถยนต์ส่วนตัวเอามา ขับ Grab ก็คือการนำมาใช้รับจ้าง ในแง่ของการประกันภัย ถือเป็น “การใช้รถผิดประเภท” ประกันภัยไม่คุ้มครอง

joker123

ตามคู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ซึ่งเป็นประกาศนายทะเบียน มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ในหมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ ข้อ 9.2 ระบุไว้ว่าเข้าข่ายข้อยกเว้นไม่คุ้มครอง

การใช้รถยนต์นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในตารางในขณะเกิดอุบัติเหตุ เงื่อนไขข้อนี้กำหนดเพื่อมิให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่นำรถไปในลักษณะการใช้รถที่มีความเสี่ยงภัยสูงกว่าที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์

หากรายการใช้รถในตารางกรมธรรม์ระบุว่า “ใช้ส่วนบุคคล ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า” แต่ในขณะเกิดอุบัติเหตุผู้เอาประกันภัยไปใช้รับจ้าง ทำให้รถยนต์ได้รับความเสียหายแล้ว ความเสียหายนั้นจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์นี้ ทั้งนี้เนื่องจากการใช้รับจ้างหรือให้เช่าโอกาสเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าการใช้เป็นรถส่วนบุคคล

สล็อต

(แต่) ประกันภัยคุ้มครองผู้โดยสาร
แต่ถ้าเป็นเพียงผู้โดยสารใช้บริการรถ Grab แม้จะเป็นการใช้รถยนต์ผิดประเภท ก็ยังได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกันภัย เพราะในคู่มือตีความฯในหมวดการคุ้มครองความรับผิดบุคคลภายนอก ไม่ได้ระบุเป็นข้อยกเว้นไว้

เพียงแต่กำหนดไว้ในข้อ 2 ความเสียหายส่วนแรก ที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง 2,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ทั้งค่าเสียหายส่วนแรกที่ต้องจ่ายตามเงื่อนไขกรมธรรม์คุ้มครองผู้ ประสบภัยจากรถ (ประกันพ.ร.บ.) 2,000 บาท และตามเงื่อนไขประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจอีก 2,000 บาท

สล็อตออนไลน์

นอกจากนี้ กรมธรรม์ประกันภัยยังให้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์และรับผิดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง ยกเว้นผู้โดยสารคนนั้นมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้ขับขี่ ไม่ว่าจะในฐานะเป็น บิดา มารดา บุตร ที่ถูกต้องตามกฎหมายและความเป็นจริง รวมไปถึงภรรยา (เฉพาะคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น) จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์

แต่กระนั้นบุคคลเหล่านี้จะได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ประกันพ.ร.บ.) ตามความเสียหายที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ และที่สำคัญ ถ้ากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนั้น มีความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย ไม่ว่าจะเป็นประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร และการประกันภัยค่ารักษาพยาบาล จะเป็นอีกหนึ่งสิทธ์ความคุ้มครองที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ เป็นความคุ้มครองที่ไม่มีเงื่อนไขข้อยกเว้นใดๆ

อย่างไรก็ตาม Grab ได้มีการทำประกันอุบัติเหตุไว้ให้คนขับและโดยสารทุกคนอยู่แล้ว หากเกิดอุบัติเหตุ เสียชีวิตหรือต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล ประกันนี้ก็จะครอบคลุมให้ แต่ไม่ครอบคลุมความเสียหายของรถยนต์

jumboslot

ไขข้อสงสัย ขับ Grab ผิดกฎหมายจริงหรือ
ที่ผ่านมา มีการเรียกร้องให้ภาครัฐสนับสนุนรถโดยสารทางเลือกใหม่ เช่น Grab car เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชน มากกว่าการให้บริการรถโดยสารที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งกรมการขนส่งทางบกออกมายืนยันว่าที่จริงแล้ว แล้วการขับ Grab ไม่ได้ผิดกฎหมาย แต่การเอารถยนต์ส่วนบุคคล ( รถป้ายดำ) มารับ-ส่งผู้โดยสารนั้นถือว่าผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ดังนี้

ใช้รถยนต์ผิดประเภทจากที่จดทะเบียนไว้
ผู้ขับรถไม่มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ ไม่เคยผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
ไม่ใช้มาตรค่าโดยสารตามที่ทางราชการกำหนด
ไม่เข้าสู่ระบบทะเบียนของศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะของกรมการขนส่งทางบก
ซึ่งในกรณีแบบนี้ หากมีเรื่องไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น ภาครัฐจะไม่สามารถติดตามรถหรือคนขับรถมาดำเนินคดีตามกฎหมายได้

slot

แต่ไม่ว่าคุณจะขับ Grab หรือไม่ การขับรถก็ต้องอาศัยความรอบคอบ ความรับผิดชอบ และความมีวินัยในการขับขี่ เช่นเดียวกับการเลือกความคุ้มครองจาก ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 กับบริษัทประกันฯ ที่น่าเชื่อถือในราคาที่ใช่ เคลมง่าย พร้อมโปรฯ ดีๆ ไว้ใจให้ EasyCompare ดูแลคุณเพื่อความอุ่นใจในการขับขี่ เช็คเบี้ยประกันรถยนต์ทุกชั้น กับเราวันนี้เลย

อ้างอิง