คำพิพากษาของศาลฎีกา

การพนัน
คำพิพากษาของศาลฎีกา
ศาลฎีกาได้เคยมีคำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับการพนันตามพระราชบัญญัติการพะนัน พุทธศักราช 2478 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพนันไว้ ดังนี้
คำพิพากษาฎีกาที่ 1028/2531
การเล่นการพนันบิลเลียดเพื่อความรื่นเริงในสมาคมที่สมาคมผู้ร้องซึ่งมีโต๊ะบิลเลียดทั้งหมด 5 โต๊ะเรียกเก็บค่าเกมตามสมควร ย่อมอยู่ในบังคับของกฎกระทรวงที่ให้จัดขึ้นได้ โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตอันสามารถเล่นการพนันกันได้ตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 4 วรรคสาม โต๊ะบิลเลียด ลูกบิลเลียดและไม้คิวของกลางที่ผู้ร้องขอคืน จึงไม่เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเล่นการพนันโดยขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวซึ่งมาตรา 10 วรรคสอง บัญญัติให้ศาลมีอำนาจริบได้

jumbo jili

คำพิพากษาฎีกาที่ 2137/2531
เครื่องรับโทรทัศน์เป็นเพียงเครื่องรับภาพการแข่งขันชกมวยจากสถานีโทรทัศน์ซึ่งเป็นผู้ส่งภาพนั้นมาเท่านั้น การที่จำเลยซึ่งเป็นผู้ดูโทรทัศน์ท้าพนัน ผลของการแข่งขันชกมวย หาทำให้เครื่องรับโทรทัศน์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการเล่นการพนันชกมวย ตามความหมายแห่งพระราชบัญญัติการพนันโดยแท้จริงไม่
คำพิพากษาฎีกาที่ 4272/2531
คดีก่อนนอกจากศาลลงโทษปรับจำเลยแล้ว ยังลงโทษจำคุกจำเลย แต่รอการลงโทษไว้อีกด้วย แม้จำเลยชำระค่าปรับแล้วก็ถือไม่ได้ว่า จำเลยพ้นโทษแล้วมากระทำผิดครั้งนี้อีก จึงเพิ่มโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478มาตรา 14 ทวิ ไม่ได้
คำพิพากษาฎีกาที่ 3059/2532
จำเลยฎีกาว่าฟ้องของโจทก์ตามพระราชบัญญัติการพนันฯ และองค์ประกอบความผิดจะต้องมีผู้เข้าเล่นเล่นในฐานะใดกับผู้ใด มีสินพนัน พนันกันอย่างไร มีส่วนได้เสียอย่างไร และโจทก์ไม่ได้นำสืบว่าโพยสลากกินรวบคืออะไร มีการเล่นกันอย่างไร มีความเป็นมาอย่างไร ฎีกาของจำเลยดังกล่าวล้วนเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219

สล็อต

คำพิพากษาฎีกาที่ 3737/2532
คำฟ้องของโจทก์ที่บรรยายว่าจำเลยทั้งหมดกับพวกได้ร่วมกันเล่นการพนันป๊อกแปดเก้าหรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายป๊อก มีวิธีการเล่นซึ่งดัดแปลงมาจากการเล่นแปดเก้าอันระบุไว้ในบัญชี ก. อันดับที่ 5 และการเล่นป๊อกอันระบุไว้ในบัญชี ก. อันดับที่ 11 ย่อมเป็นที่เข้าใจได้แล้วว่า จำเลยทั้งหมดกับพวกเข้าพนันในการเล่นอย่างเดียวโดยมีวิธีการเล่นที่พลิกแพลงนำเอาการเล่นแปดเก้ากับการเล่นป๊อกเข้ามารวมกัน แล้วเรียกชื่อใหม่ว่าป๊อกแปดเก้า จำเลยให้การรับสารภาพตลอดข้อหาแสดงว่าเข้าใจในวิธีการเล่นการพนันตามที่โจทก์กล่าวในฟ้องแล้วเป็นอย่างดี คำฟ้องของโจทก์ไม่เคลือบคลุม
คำพิพากษาฎีกาที่ 4474/2532
ข้อความตามที่ศาลบันทึกการฟ้องด้วยวาจาของโจทก์ประกอบกับบันทึกการฟ้องด้วยวาจาที่โจทก์ส่งต่อศาลได้ความว่า เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2532 จำเลยกับพวกได้ร่วมกันเล่นการพนันสลากกินรวบ พนันเอาทรัพย์สินกัน โดยจำเลยเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้และโดยไม่ได้รับอนุญาต แม้ไม่ปรากฏชัดว่าเป็นการเล่นการพนันสลากกินรวบงวดใด แต่จำเลยก็ให้การรับสารภาพตามฟ้อง แสดงว่าจำเลยย่อมเข้าใจข้อหาตามฟ้องแล้วมิได้หลงต่อสู้แต่ประการใด จึงหาทำให้ฟ้องของโจทก์ไม่ชอบด้วย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158 (5) ไม่
คำพิพากษาฎีกาที่ 1876/2533
จำเลยเปิดร้านขายอาหารและของชำ มีบุตรผู้เยาว์ 2 คนต้องอุปการะเลี้ยงดู โพยสลากกินรวบมี 6 แผ่น และเป็นรายย่อยๆ เงินสดของกลางที่ยึดได้มีเพียง 80 บาท จึงไม่ใช่เป็นการพนันรายใหญ่ ไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยกระทำความผิดมาก่อน จึงมีเหตุอันควรปรานีให้รอการลงโทษจำเลยได้

สล็อตออนไลน์

คำพิพากษาฎีกาที่ 2421/2533
ข้อเท็จจริงได้ความตามที่โจทก์ฟ้องและจำเลยให้การรับสารภาพว่า จำเลยเป็นเจ้าสำนักจัดให้มีการเล่นพนันขึ้นเพื่อนำมาซึ่งผลประโยชน์แห่งตนและร่วมเข้าเล่นพนันกับลูกค้าผู้เข้าเล่นพนัน ดังนี้ ตามลักษณะหรือสภาพแห่งการกระทำทั้งสองกรณี คือเป็นเจ้าสำนักจัดให้มีการเล่นขึ้นเพื่อนำมาซึ่งผลประโยชน์แห่งตนกรณีหนึ่ง และการร่วมเข้าเล่นพนันกับลูกค้าผู้เข้าเล่นพนันอีกกรณีหนึ่ง สามารถแยกออกจากกันได้เป็นการกระทำต่างฐานกัน และมีเจตนาคนละอันกัน จึงเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน
คำพิพากษาฎีกาที่ 5591/2534
พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 14 ทวิ (2) เป็นบทบัญญัติในการเพิ่มโทษเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการพนันที่กำหนดไว้เป็นพิเศษ ต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในมาตราดังกล่าว จะนำหลักเกณฑ์ในเรื่องการเพิ่มโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาใช้หาได้ไม่
คำพิพากษาฎีกาที่ 478/2535

jumboslot

การพนันป๊อกเป็นการพนันประเภทห้ามขาด การที่จำเลยที่ 1 เป็น ผู้จัดให้มีการเล่นและมีผู้เข้าร่วมเล่นถึง 22 คน นับว่าเป็นการพนันรายใหญ่ ผู้เล่นล้วนแต่มีอาชีพรับจ้างทำไร่ทำนา แทนที่จะประกอบอาชีพโดยสุจริต กลับมั่วสุมเล่นการพนัน อันเป็นสิ่งมอมเมาและเป็นอบายมุขที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เศรษฐกิจของชาติบ้านเมือง การกระทำของจำเลยที่ 1 จึงไม่มีเหตุสมควรที่จะรอการลงโทษให้
คำพิพากษาฎีกาที่ 727/2535
จำเลยเป็นเจ้ามือการพนันสลากกินรวบ ของกลางที่จับได้มีโพยสลากกินรวมถึง 31 แผ่น แม้จะไม่ปรากฏว่าจำนวนเงินเท่าไร และไม่ได้เงินสดเป็นของกลาง แต่ก็ได้ปากกาสีแดง 7 ด้าม ปากกาสีน้ำเงิน 5 ด้าม เป็นของกลางพฤติการณ์ดังกล่าวเป็นการเล่นการพนันสลากกินรวบที่เป็นรายใหญ่ ไม่สมควรที่จะ รอการลงโทษ
คำพิพากษาฎีกาที่ 480/2538
จำเลยที่ 18 เป็นเจ้าบ้านและเข้าเล่นการพนัน ไม่มีพฤติการณ์ที่แสดงว่าที่จำเลยที่ 18 จัดให้มีการเล่นพนัน จำเลยที่ 18 จึงมีความผิดเป็นผู้เล่นเท่านั้น การเป็นเจ้าบ้านแต่เพียงอย่างเดียว ไม่มีความผิดตามพระราชบัญญัติการพนันฯ ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำเลยที่ 18 ฐานเป็นเจ้าบ้านโดยไม่ชอบ แม้จำเลยที่ 18 จะไม่ได้ฎีกาในปัญหานี้ แต่ปัญหาดังกล่าวเป็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกายกขึ้นวินิจฉัยได้
คำพิพากษาฎีกาที่ 2792/2538
การที่ผู้ชมรายการถ่ายทอดการชกมวยทางโทรทัศน์ท้าพนันผลแห่งการชกมวยหาทำให้เครื่องรับโทรทัศน์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการเล่นการพนันตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ไม่ และเป็นปัญหาข้อกฎหมาย แม้จำเลยรับสารภาพตามฟ้อง เมื่อศาลเห็นว่าทรัพย์ดังกล่าว มิใช่ทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำผิด ย่อมมีอำนาจสั่งไม่ริบได้
คำพิพากษาฎีกาที่ 535 – 536/2540
กฎกระทรวงฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนันฯ ระบุถึงการเล่นการพนันตามบัญชี ข ลำดับที่ 28 ท้าย พระราชบัญญัติการพนันฯ ไว้ว่า เครื่องเล่นซึ่งใช้เครื่องกล พลังไฟฟ้า พลังแสงสว่าง หรือพลังอื่นใดที่ใช้เล่นโดยวิธีสัมผัส เลื่อน กด ฯลฯ โยกหมุน หรือวิธีอื่นใด ซึ่งสามารถทำให้แพ้ชนะกันได้ไม่ว่าจะโดยมีการนับแต้มหรือเครื่องหมายใดๆ หรือไม่ ก็ตามนั้น บ่งบอกความหมายอยู่ในตัวว่าเป็นการแพ้ชนะกันระหว่างบุคคลซึ่งเป็นผู้เล่นด้วยกันหรือบุคคลอื่นตั้งแต่ 2 ฝ่ายขึ้นไป สำหรับสภาพของตู้วีดีโอเกมส์ของกลางทั้งสอง
ตู้ในคดีนี้เป็นเครื่องเล่นเกมส์ที่มุ่งประสงค์จะให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินและเพิ่มทักษะแก่ผู้เล่นเพียงอย่างเดียว มิได้มุ่งประสงค์ให้ใช้เป็นเครื่องเล่นการพนันแต่อย่างใด แม้ผู้เล่นจะต้องหยอดเหรียญชนิดราคา 5 บาท หรือ 10 บาท เข้าไปในเครื่องก่อนที่ผู้เล่นจะเริ่มเล่นเพื่อให้เครื่องทำงาน แต่การหยอดเหรียญดังกล่าวก็ถือได้ว่าผู้เล่นได้จ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนการเล่นเท่านั้น เงินที่ว่านี้หาใช่เงินสินพนันไม่ ส่วนที่เกมส์มีการต่อสู้และมีการแพ้ชนะกันระหว่างตัวเล่น ทั้งมีจำนวนแต้มหรือจำนวนคะแนนปรากฏขึ้นที่จอภาพของเครื่องเล่น ก็เป็นเรื่องเนื้อหาของเกมส์การเล่นแต่ละประเภทที่ผู้คิดสร้างสรรค์เกมส์ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อความเพลิดเพลินหรือเพื่อฝึกทักษะของผู้เล่น หากผู้เล่นไม่นำเอาผลแพ้ชนะของตัวเล่นเกมส์ดังกล่าวไปเล่นพนันเพื่อการแพ้ชนะระหว่างบุคคลซึ่งเป็นผู้เล่นด้วยกันหรือบุคคลอื่นตั้งแต่ 2 ฝ่ายขึ้นไป เกมส์นั้นก็มิใช่เกมส์การพนันแต่อย่างใด เมื่อตู้วีดีโอเกมส์ของกลางมิได้มีคุณสมบัติที่มีไว้เพื่อใช้เป็นเครื่องเล่นการพนันโดยเฉพาะเพียงอย่างเดียวตู้วีดีโอเกมส์ดังกล่าว จึงมิใช่เครื่องเล่นการพนันที่ผู้เล่นจะต้องมีความผิดตามที่ระบุไว้ในบัญชี ข ลำดับที่ 28 ท้ายพระราชบัญญัติการพนันฯ

slot