เปิดขั้นตอน “ม.33 เรารักกัน” คัดกรองจ่ายเงิน-ทบทวนสิทธิ์

โดยให้สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานเป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 4,000 บาทต่อคน จำนวน 9.27 ล้านคน ผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” เช่นเดียวกับโครงการ “เราชนะ”

โดยต้องมีคุณสมบัติ มีสัญชาติไทย มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีไม่เกิน 5 แสน (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563) เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่อยู่ในระบบประกันสังคมตั้งแต่วันที่ ครม.อนุมัติ หรือ เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่ถูกตัดสิทธิ์จากโครงการ “เราชนะ” ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการของรัฐ

joker123

รูปแบบการดำเนินงาน ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้
1.จัดทำระบบฐานข้อมูลและการลงทะเบียน สำนักงานประกันสังคม กระทรวงการคลัง และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลเว็บไซต์ระบบการลงทะเบียน และคัดกรองผู้ได้รับสิทธิจากฐานข้อมูลภาครัฐต่าง ๆ เช่น

สล็อต

ฐานข้อมูลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ฐานข้อมูลโครงการเราชนะ
ฐานข้อมูลเงินฝากจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
เพื่อประกอบการดำเนินการตามโครงการฯ

2.การตรวจสอบข้อมูลและคัดกรอง ธนาคารกรุงไทยเป็นผู้ส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูล และประมวลผลและคัดกรองข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

สล็อตออนไลน์

3.การจ่ายเงินสนับสนุน กระทรวงการคลัง อนุมัติเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อลดภาระค่าครองชีพ จำนวนไม่เกิน 4,000 บาทต่อคน ผ่านระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (g-Wallet) แอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ของผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิ์จำนวน 1,000 บาทต่อสัปดาห์

ขั้นตอนการลงทะเบียน
วันที่ 21 กุมภาพันธ์-7 มีนาคม 2564 ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์และตรวจสอบการได้รับสิทธิ์
วันที่ 8-14 มีนาคม 2564 ธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งประมวลผลคัดกรอง
วันที่ 15-21 มีนาคม 2564 กดใช้งานและกดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง”
ได้วงเงินผ่าน “เป๋าตัง” 1,000 บาท จำนวน 4 ครั้ง
ครั้งแรก วันที่ 22 มีนาคม 2564

jumboslot

ครั้งที่สอง วันที่ 29 มีนาคม 2564
ครั้งที่สาม วันที่ 5 เมษายน 2564
ครั้งที่สี่ วันที่ 12 เมษายน 2564
วันที่ 22 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2564 เริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าภายใต้โครงการ “เราชนะ”
4.การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา วงเงินที่ผู้ประกันตนได้รับสิทธิ์ตามโครงการฯ จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

5.การรับเรื่องร้องเรียน การขอทบทวนสิทธิ์ ผู้ประกันตนที่มีคุณสมบัติไม่ผ่านตามเกณฑ์การตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถดำเนินการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ตามแนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีการอื่น ๆ ที่กระทรวงแรงงานกำหนด โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

slot

สำหรับการขั้นตอนการขอทบทวนสิทธิ์
วันที่ 15-28 มีนาคม 2564 ทบทวนสิทธิ์
วันที่ 29 มีนาคม – 4 เมษายน 2564 ธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูล รวมทั้งประมวลผลคัดกรอง
วันที่ 5-11 เมษายน 2564 กดใช้งานและกดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง”
วันที่ 5,12 เมษายน 2564 ได้วงเงินผ่าน “เป๋าตัง” จำนวน 2,000 บาท
วันที่ 5 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564 เริ่มใช้ซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าภายใต้โครงการ “เราชนะ”
6.การเบิกจ่ายเงิน สำนักงานประกันสังคม ดำเนินการเบิกจ่ายเงินกู้ตามหลักเกณฑ์ตามพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินไม่เกิน 1 ล้านล้านบาท

ทั้งนี้ กรณีที่สำนักงานประกันสังคม โอนเงินให้ร้านค้าและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่สำเร็จจะดำเนินการติดตามเพื่อโอนเงินให้แก่ร้านค้าและผู้ประกอบการภายในเดือนกันยายน 2564

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น