โทษและการเพิ่มโทษ

การพนัน โทษและการเพิ่มโทษ โทษ พระราชบัญญัติการพะนัน พุทธศักราช 2478 มาตรา 9 ตรี , มาตรา 10 , มาตรา 11 , มาตรา 12 , มาตรา 13 และมาตรา 14 สามารถแบ่งแยกได้เป็น 2 ประเภท คือ

  1. การเรียกคืนใบอนุญาตตามมาตรา 11 เมื่อมีเหตุสมควรเชื่อว่าผู้รับใบอนุญาตกระทำการละเมิดพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวง หรือใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้
  2. โทษอาญาทั่วไป คือจำคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพย์สินตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 18 แห่งประมวลกฎหมายอาญา โดยโทษสำหรับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันมีดังนี้

jumbo jili

โทษจำคุก และโทษปรับ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 9 ตรี , มาตรา 12 , มาตรา 13 และมาตรา 14
โทษริบทรัพย์สินตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 10
นอกจากโทษตามที่กล่าวมาแล้ว มาตรา 15 ยังกำหนดให้ในกรณีที่มีผู้นำจับผู้กระทำความผิด ให้พนักงานอัยการร้องขอต่อศาลให้จ่ายสินบนแก่ผู้นำจับด้วยและให้ศาลสั่งไว้ในคำพิพากษาให้ผู้กระทำผิดใช้เงินสินบนแก่ผู้นำจับกึ่งหนึ่งของจำนวนเงินค่าปรับด้วย
ผู้ที่ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของกฎหมายและต้องถูกลงโทษทางอาญา สามารถแบ่งได้ 4 ประเภท คือ
ผู้จัดให้มีการเล่นการพนัน (เจ้ามือ) หมายถึง ผู้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

สล็อต

1.เป็นเจ้าสำนัก คือ เป็นเจ้าของสถานที่ซึ่งจัดการเล่นการพนันนั้นๆ
2.เป็นเจ้ามือ คือ เป็นผู้ออกการพนันให้คนอื่นแทง หรือผู้รับกินรับใช้
3.เป็นผู้ทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นซึ่งผิดกฎหมาย
4.ผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่น (ลูกค้า) หมายถึง ผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นตามบัญชี ข. รวมทั้งผู้ทายหรือทำนายในการเล่นการพนันอื่นใดตามมาตรา 4 ทวิ
5.ผู้กระทำผิดตามข้อสันนิษฐานของกฎหมายตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 6 ในเรื่องผู้ใดอยู่ในวงการเล่นให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเป็นผู้เล่น
6.ผู้กระทำผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะ คือ ผู้ที่รับกลับคืน รับซื้อ หรือแลกเปลี่ยนรางวัลในสถานงานหรือการเล่น หรือบริเวณต่อเนื่อง และผู้เสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งเกินราคา ซึ่งหมายถึงเฉพาะการขายสลากกินแบ่ง ที่เป็นการพนันตามบัญชี ข. หมายเลข 16
ตามมาตรา 14 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการพะนัน พุทธศักราช 2478 เป็นการกำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้กระทำผิดจะได้มีความเข็ดหลาบเป็นพิเศษ ซึ่งแตกต่างจากการเพิ่มโทษตามกฎหมายอาญาทั่วไป โดยกำหนดไว้ให้ในกรณีที่มีการกระทำความผิดต่อพระราชบัญญัติการพะนันฯ อีก หากพ้นโทษมาแล้วยังไม่ครบกำหนดสามปี ให้ผู้กระทำความผิดต้องถูกเพิ่มโทษใน 2 กรณี คือ

สล็อตออนไลน์

1.ถ้าโทษซึ่งกำหนดไว้สำหรับความผิดที่กระทำครั้งหลังเป็นโทษจำคุกและปรับ ให้วางโทษทวีคูณ
2.ถ้าโทษซึ่งกำหนดไว้สำหรับความผิดที่กระทำครั้งหลังเป็นโทษจำคุกหรือปรับ ให้วางโทษทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งในการเพิ่มโทษตามพระราชบัญญัติการพนันฯ จะนำหลักเกณฑ์ในการเพิ่มโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาใช้ไม่ได้”จำเดิมแต่ได้ออกประกาศประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 และ 2 แต่วันที่ 11 พฤศจิกายน พระพุทธศักราช 2466 เป็นต้นมา ได้มีความเห็นแนะนำมากหลายเพื่อยังประมวลกฎหมายนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และเมื่อได้พิจารณาโดยถ่องแท้แล้ว เห็นเป็นการสมควรให้ตรวจชำระบทบัญญัติในบรรพ 1 และ 2 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นใหม่ จึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สั่งว่า บทบัญญัติเดิมในบรรพ 1 และ 2 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ได้ประกาศไว้แต่ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พระพุทธศักราช 2466 นั้น ให้ยกเลิกเสียสิ้น และใช้บทบัญญัติที่ได้ตรวจชำระใหม่ต่อท้ายพระราชกฤษฎีกานี้แทนสืบไป

jumboslot

อนึ่ง หยุด แสงอุทัย ศาสตราจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เหตุผลอีกประการหนึ่งของการยกเลิกประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 และบรรพ 2 เดิม ก่อนให้ใช้ที่ตรวจชำระใหม่นั้น ว่า เมื่อได้นำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 และบรรพ 2 ที่ถูกยกเลิกมาเปรียบเทียบกับกฎหมายปัจจุบัน ก็ปรากฏว่า กฎหมายเก่าได้ร่างขึ้นโดยเทียบเคียงจากกฎหมายฝรั่งเศสและสวิสซึ่งใช้หลัก ‘สัญญา’ เป็นหลักทั่วไป ซึ่งอาจถือได้ว่าล่วงพ้นสมัย ส่วนกฎหมายปัจจุบันนั้นใช้หลัก ‘นิติกรรม’ เป็นหลักทั่วไป โดยเทียบมาจากกฎหมายเยอรมันและญี่ปุ่น ซึ่งนับว่าเป็นกฎหมายที่ทันสมัยกว่า เพราะได้บัญญัติขึ้นหลังกฎหมายฝรั่งเศสตั้งเกือบร้อยปี นอกจากนี้ ยังปรากฏว่ามีข้อขาดตกบกพร่องในกฎหมายเก่าอีกมาก แต่ทั้งนี้ ไม่ควรจะถือว่าการทำประมวลกฎหมายฉบับที่ถูกยกเลิกไม่อำนวยประโยชน์เสียเลย เพราะได้ทำให้การทำประมวลกฎหมายแพ่ง บรรพ 1 และบรรพ 2 ฉบับปัจจุบัน สำเร็จได้รวดเร็วยิ่งขึ้น” สอดคล้องกับที่ สมยศ เชื้อไทย รองศาสตราจารย์คณะเดียวกัน แสดงความคิดเห็นว่า “การเปลี่ยนแปลงครั้งหลังนี้มีข้อสังเกตว่า เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่ง เพราะเป็นการตัดสินใจเปลี่ยนจากการใช้ประมวลกฎหมายตามอย่างประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศสมาใช้ประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน ซึ่งระบบประมวลกฎหมายแพ่งของฝรั่งเศสและของเยอรมันแม้ต่างก็เป็นระบบซีวิลลอว์ด้วยกัน แต่ก็ยังมีนิติวิธีที่แตกต่างในข้อสำคัญหลายประการ ทั้งนี้ เพราะประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมันได้รับอิทธิพลจากสำนักประวัติศาสตร์ (Historical School) ซึ่งสำนักนี้ถือว่าส่วนสำคัญของกฎหมายนั้นมาจากขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี ประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมันจึงเน้นความสำคัญของจารีตประเพณี ตรงกันข้ามกับฝรั่งเศส ซึ่งถือกฎหมายลายลักษณ์อักษรเป็นสำคัญและมีความคิดเป็นปฏิปักษ์ต่อจารีตประเพณี จะใช้จารีตประเพณีมาชี้ขาดตัดสินได้ก็เฉพาะกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ เพราะประมวลกฎหมายของฝรั่งเศสได้รับอิทธิพลมาจากสำนักกฎหมายธรรมชาติ (Natural Law School) และความคิดของกระบวนการปฏิวัติใหญ่ในฝรั่งเศสเมือปี ค.ศ. 1789”

slot